กิจกรรมโครงการขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน บ้านบางเบน ตำบลม่วงกลวง

นางนวลฉวี  สัตยาภรณ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกะเปอร์ มอบหมายให้นายชัชยาคมน์  สุพิทยพันธุ์ พัฒนากรผู้รับผิดชอบพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมการค้นหาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพื่อพัฒนาอาชีพให้กับครัวเรือน และศึกษาดูงานในพื้นที่ที่จะได้นำมาประยุกต์ในการพัฒนาครัวเรือนต่อไป

(Visited 78 times, 1 visits today)