กิจกรรมโครงการขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน บ้านนาใน ตำบลเชี่ยวเหลียง

นางนวลฉวี  สัตยาภรณ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกะเปอร์ มอบหมายให้นายชัชยาคมน์  สุพิทยพันธุ์ พัฒนากรผู้รับผิดชอบพื้นที่ จัดกิจกรรมโครงการขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน โดยจัดกิจกรรมค้นหาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และศึกษาดูงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดียิ่ง

(Visited 36 times, 1 visits today)