ตอนรับคณะศึกษาดูงานหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ 17 มกราคม 2561 นางนวลฉวี  สัตยาภรณ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกะเปอร์ หัวหน้าส่วนราชการ และนายพงศ์พัฒน์  พริ้มแก้ว ผู้ใหญ่บ้านบ้านบางปรุล่าง ร่วมตอนรับคณะศึกษาดูงานหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จากคณะผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา เพื่อมาดูรูปแบบการพัฒนาหมู่บ้านทางด้านสารสนเทศ ของบ้านบางปรุล่าง หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

(Visited 20 times, 1 visits today)