กิจกรรมดีเด่นผู้นำสัมมาชีพชุมชนตำบลม่วงกลวง

นายวิสุทธิ์  สิทธิเดช ผู้นำสัมมาชีพชุมชนตำบลม่วงกลวง หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ซึ่งผ่านการประเมินมาตรฐานงานชุมชน (มชช.) ประจำปี 2560 ตอนรับการศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกะปิผง การสร้างโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ และการทำปลาเค็มฝังทราย แก่ผู้สนใจ เพื่อนำไปต่อยอดการสร้างอาชีพต่อไป

(Visited 112 times, 1 visits today)