กิจกรรมประชุมตัวแทนสตรีของแต่ละตำบลอำเภอกะเปอร์

นางนวลฉวี  สัตยาภรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกะเปอร์ จัดกิจกรรมการให้คำแนะนำ การส่งเสริมสตรีในระดับหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดการดำเนิน โดยเน้นการขอขึ้นทะเบียนกลุ่มองค์กรสตรีในระดับหมู่บ้าน เพื่อนำไปสู่การขอโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีในระดับหมู่บ้าน งบอุดหนุนต่อไป จัดกิจกรรม ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

(Visited 27 times, 1 visits today)