โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2561

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นางนวลฉวี  สัตยาภรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกะเปอร์ มอบหมายให้นายชัชยาคมน์  สุพิทยพันธุ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ชี้แจงและแนะนำถึงการเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นในการจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน พร้อมแนะนำเทคนิคการตั้งคำถามที่เหมาะสมสำหรับผู้จัดเก็บ จปฐ. มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมจำนวน 115 คน ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

(Visited 37 times, 1 visits today)