รางวัลปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด

ร่วมแสดงความยินดี และเชิญชูเกียรติ นายบรรจบ  ขนอม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านคอกช้าง ตำบลกะเปอร์ ได้รับรางวัลปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ระดับจังหวัด ประเภทผู้นำ ประจำปี 2561  และนางสาวสำอางค์  คงหาญ ผู้นำปราชญ์สัมมาชีพชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านบางปรุล่าง ตำบลกะเปอร์ ได้รับรางวัลปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ระดับจังหวัดหวัด สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561

(Visited 106 times, 1 visits today)