อบรมครูฝึกระดับตำบล การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติเป็นวิถีชีวิต

นายสุริยศักดิ์  โภคะสุวรรณ พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ ดำเนินการฝึกอบรมครูฝึกระดับตำบล การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเป็นวิถีชีวิต อำเภอกะเปอร์ ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอกะเปอร์ กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำ ปราชญ์ชุมชน จำนวน 34 หมู่บ้าน 5 ตำบล เพื่อเป็นตัวแทนนำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติในระดับหมู่บ้านต่อไป

(Visited 56 times, 1 visits today)