โครงการสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนอำเภอกะเปอร์

นายสุริยศักดิ์  โภคะสุวรรณ พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ และบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชน ร่วมจัดกิจกรรมโครงการสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนอำเภอกะเปอร์ ในวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงานของกลุ่มและการขยายผลเพื่อพัฒนากลุ่ม จำนวน 6 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มอาชีพกล้วยกวน กลุ่มอาชีพทำกล้วยฉาบ กลุ่มอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษ กลุ่มอาชีพเลี้ยงผึ้งโพรง กลุ่มอาชีพการทำดอกไม้จันทน์ และกลุ่มอาชีพการทำปลาดุกร้า ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอกะเปอร์ ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

(Visited 98 times, 1 visits today)