ติดตามครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับตำบล

นายสุริยศักดิ์  โภคะสุวรรณ พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ เข้าติดตามประเมินครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนระดับตำบล ของพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพแม่บ้านแปรรูปอาหาร และขนม โดยมีผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของกลุ่ม คือ กล้วยกวน ทุเรียนกวน และมังคุดกวน สร้างรายได้ให้กับสมาชิกภายในกลุ่มและสามารถนำไปสู่การจดทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ต่อไป

(Visited 117 times, 1 visits today)