ติดตามครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับตำบล

นายสุริยศักดิ์  โภคะสุวรรณ พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ และบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ รวมทั้งคณะกรรมการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับอำเภอ ลงพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลบางหิน และพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลกะเปอร์ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน และให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนาปรับปรุงให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ภายในหมู่บ้านต่อไป

(Visited 70 times, 1 visits today)