กิจกรรมสัมมาชีพชุมชน “การขยายพันธ์ุผักเหลียง”

นายสุริยศักดิ์  โภคะสุวรรณ พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ มอบหมายนายชัชยาคมน์  สุพิทยพันธุ์ พัฒนากรผู้รับผิดชอบตำบลม่วงกลวง ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านของหมู่ที่ 3 บ้านสำนัก ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ในการส่งเสริมการเพาะขยายพันธุ์ผักเหลียง เพื่อเพิ่มรายได้ภายในครัวเรือน

(Visited 62 times, 1 visits today)