กิจกรรมสัมมาชีพชุมชนการปลูกหมากและการขยายพันธุ์ผักเหลียง

นายสุริยศักดิ์  โภคะสุวรรณ พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ มอบหมายนายชัชยาคมน์  สุพิทยพันธุ์ พัฒนากรผู้รับผิดชอบตำบลม่วงกลวง เข้าร่วมติดตามการดำเนินโครงการสัมมาชีพชุมชนของบ้านบางเบน หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง โดยครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนมีความต้องการส่งเสริมอาชีพเกี่ยวกับการขยายพันธุ์หมาก และขยายพันธุ์ผักเหลียง ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของพื้นที่อำเภอกะเปอร์

(Visited 198 times, 1 visits today)