กิจกรรมโครงการสัมมาชีพชุมชน “การทำเกษตรผสมผสาน”

นายสุริยศักดิ์  โภคะสุวรรณ พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ มอบหมายให้นายชัชยาคมน์  สุพิทยพันธุ์ พัฒนากรผู้รับผิดชอบตำบลบางหิน ส่งมอบวัสดุการทำเกษตรผสมผสานภายในครัวเรือน แก่สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน พื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

(Visited 164 times, 1 visits today)