น.ส.ทัศนีย์ สุวรรณนิตย์

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกะเปอร์อำเภอกะเปอร์

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง