นางสาวจีรจิต ทองสีขาว

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอกะเปอร์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง