ข่าวประชาสัมพันธ์

นายราชันย์ ช่วงชัย

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอกาบเชิง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน