ประวัติความเป็นมา

ประวัติอำเภอเก้าเลี้ยว

                 อำเภอเก้าเลี้ยวมีฐานะเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์ ต่อมาปี  พ.ศ. 2512  ประกาศตั้งเป็นกิ่งอำเภอตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่  9  กันยายน  2512  โดยตั้งตำบลเก้าเลี้ยวเป็นกิ่งอำเภอเก้าเลี้ยว    การปกครองขึ้นกับอำเภอ บรรพตพิสัย  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2512  รวมตำบลมหาโพธิ  ตำบลเขาดิน  ตำบลหนองเต่า  และตำบลหัวดงไว้ในปกครองด้วย  โดยอาศัยห้องแถวในตลาดเก้าเลี้ยว  เป็นที่ทำการชั่วคราว เป็นที่ทำการกิ่งอำเภอเก้าเลี้ยว  เมื่อวันที่  1  มกราคม  2513 ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นอำเภอเก้าเลี้ยว  เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2516  และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา  ฉบับพิเศษ  เล่มที่  90  ตอนที่  75    ลงวันที่ 28  มิถุนายน  2516  และประกอบพิธีเปิดป้ายที่ว่าการอำเภอ  เมื่อวันที่  29  สิงหาคม  2516            

 

ประวัติความเป็นมาของชื่อ “ เก้าเลี้ยว “  สันนิษฐานได้  2  ทาง  คือ

  1. จากเพี้ยนเสียง  เดิมประชากรส่วนใหญ่ปลูกกล้วยไข่เป็นสินค้า  มีชาวจีนซึ่งเป็น พ่อค้าคนกลางรับซื้อกล้วยไข่ไปขาย  โดยขนส่งทางเรือ  ครั้นเมื่อมาถึงตลาดเก้าเลี้ยวในปัจจุบัน ชาวจีนจะตะโกนบอกนายท้ายเรือ  เป็นภาษาจีน  “  เก๋าเหลี่ยว “  ซึ่งแปลว่า  “ ถึงแล้ว “  เพื่อให้ นายท้ายเรือปล่อยเรือของตนเมื่อมีการตะโกนว่า  “ เก๋าเหลี่ยว “ บ่อยๆ เข้าคนฟังได้ยินนำไปพูด ต่อๆ กันเสียงอาจเพี้ยนไปเป็น  “ เก้าเลี้ยว “ ก็เป็นไปได้
  2. จากสภาพภูมิศาสตร์  เดิมการเดินทางจากจังหวัดนครสวรรค์  ต้องใช้เรือเป็นพาหนะ แล่นไปตามแม่น้ำปิง  เรือต้องแล่นผ่านคุ้งน้ำน้อยใหญ่ที่คดเคี้ยวคดไปมา  นับถึงหมู่บ้านนี้ได้ เก้าเลี้ยวพอดีชาวบ้านจึงขนานนามว่า  “บ้านเก้าเลี้ยว “

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอเก้าเลี้ยวตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีพื้นที่ติดต่อกับอำเภออื่น ๆ ดังนี้

-->   ทิศเหนือ  ติดต่อกับตำบลบางตาหงายและตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย

-->   ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอชุมแสง

-->   ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลหนองกระโดน ตำบลบ้านแก่ง และตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์

-->   ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลบางตาหงาย และตำบลหูกวาง อำเภอบรรพตพิสัย

การปกครองส่วนภูมิภาค

        ปัจจุบันอำเภอเก้าเลี้ยว มีพื้นที่ประมาณ 256.713 ตารางกิโลเมตร หรือ 160,446 ไร่ แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล  43  หมู่บ้าน  ได้แก่

1.มหาโพธิ     5 หมู่บ้าน

2.เก้าเลี้ยว     5 หมู่บ้าน

3.หนองเต่า  10 หมู่บ้าน

4.เขาดิน      11 หมู่บ้าน

5.หัวดง       12 หมู่บ้าน

(Visited 2,992 times, 6 visits today)