ข่าวประชาสัมพันธ์

นางวรรณรวี วรรณชาติ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเก้าเลี้ยว

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน