นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม นำเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกันทรวิชัย และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ อำเภอกันทรวิชัยดำเนินการติดตั้งสะพานไม้ไผ่และปรับปรุงแปลงสาธิตการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ เพื่อดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ตามแบบแปลน มาตรฐานของกรมฯตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ตามแบบแปลน มาตรฐานของกรมฯตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

จัดประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ อาสาพัฒนา อสพ. ผู้นำ อช. และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ นพต. เพื่อเตรียมความพร้อมการปรับปรุงพื้นที่ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

ถ่ายภาพประชาสัมพันธ์การสวมใส่ผ้าไทย “ลายดอกผักติ้ว” ลายประจำอำเภอกันทรวิชัย และ ประชาสัมพันธ์ “สะพานไม้ 180 ก้าว เมืองพระกันทรวิชัย” สถานที่ท่องเที่ยว และจุดเช็คอินแห่งใหม่ ของอำเภอกันทรวิชัย