นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับอำเภอ ประจำปี 2565

เข้าชม 21 ครั้ง

#ข่าวที่ 156/2565 #ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันทรวิชัย
****************************
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น.
นายเศรษฐา เณรสุวรรณ นายอำเภอกันทรวิชัย มอบหมายนางนุชิดา ทับศรี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอกันทรวิชัย เป็นประธานการประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับอำเภอ ประจำปี 2565 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนทุกครัวเรือน สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอำเภอกันทรวิชัยได้ โดยนางวัลลี รอบการ พัฒนาการอำเภอกันทรวิชัย นำเสนอข้อมูลฯ ให้แก่ที่ประชุมชนรับทราบและพิจารณารับรองข้อมูลฯต่อไป ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกันทรวิชัย
******************************
PR.กันทรวิชัย รายงาน
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 21 times, 1 visits today)