การคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการณ์ OTOP อำเภอกันทรวิชัย

เข้าชม 87 ครั้ง

“กันทรวิชัยเมืองพระ”
วันที่ 27 มิถุนายน 2563.เวลา 09.00 น.นางวัลลี รอบการ พัฒนาการอำเภอกันทรวิชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ดำเนินการประชุมกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการณ์ OTOP เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการณ์ OTOP อำเภอกันทรวิชัย โดยมีตัวแทนผู้ประกอบการณ์ฯ เข้าร่วม จำนวน 60 ราย ผลการคัดเลือก ดังนี้
1.นายปฏิมา เหล่าชัย ประธานฯ
2.นางกนกพร ทะไกรเนตร รองประธาน
3.นางสมจิต ภูศรี รองประธาน
4.นางนิตยา การะหงษ์ เลขานุการ
5.น.ส.เพชรรัตน์ เหล่าเทิบ ผู้ช่วยเลขาฯ
6.น.ส.ธาริตา แฝงบุญ เหรัญญิก
7.นางณัฐพัชญ์ ทับคำภา ผช.เหรัญญิก
8.นางสมบัติ พรมพิราม ผช.การตลาด
9.นางสังวาล ภูชะล้ำ การตลาด
10.นางธนภัทร หิรัญบริรักษ์ ประชาสัมพันธ์
11.นายวรวุฒิ ชโนทัยกุนทร นายทะเบียน
12.นายสังข์ทอง วิชาเรือง กรรมการ
13.นางทัศนีย์ ช่างยันต์ กรรมการ
14.นางไฉน ช้างทองคำ กรรมการ
15.นายทองสุข หงษ์ใหญ่ กรรมการ
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

 

(Visited 87 times, 1 visits today)