การคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563

เข้าชม 248 ครั้ง

คลิก ชมวิดีโอ

https://www.youtube.com/watch?v=dU_4RlDSb-Q&t=64s

https://www.youtube.com/watch?v=dU_4RlDSb-Q&t=64s

“กันทรวิชัย เมืองพระ”

นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานคณะกรรรมการฯ พร้อมคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 โดยมี นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม เป็นเลขาคณะฯ ได้ลงพื้นที่คัดเลือกหมู่บ้านฯ ที่ประชาชนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาหมู่บ้านที่สามารถเป็นต้นแบบ และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนและหมู่บ้าน/ชุมชนอื่นๆได้ รวมทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติหมู่บ้านที่ได้พัฒนาตนเองจนสามารถเป็นแบบอย่าง ในการนี้ หมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด จะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” รวมทั้งเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กล่าวต้อนรับโดย
นายนันทวิทย์ นาคแสง
นายอำเภอกันทรวิชัย พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชน ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมฯ พร้อมนี้คณะกรรมการได้เยี่ยมชมฐานเรียนรู้ในชุมชน ณ บ้านหนองแคน ม.20 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

 

(Visited 248 times, 1 visits today)