อบรมโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ)

เข้าชม 72 ครั้ง

“กันทรวิชัย เมืองพระ”
วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นางวัลลี รอบการ พัฒนาการอำเภอกันทรวิชัย พร้อมด้วยนางดวงใจ ปะกิระคะ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ จัดอบรมโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ) โครงการตามแผนปฎิบัติราชการจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563
-กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-ตั้งปณิธานการทำความดีเพื่อพ่อ
-การวิเคราะห์ชุมชน ด้วย SWOT
-การทำบัญชีครัวเรือน. เป็นต้น
ณ บ้านนาสีนวน ม.1 ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัยจ.มหาสารคาม

 

(Visited 72 times, 1 visits today)