นางวัลลี รอบการ พัฒนาการอำเภอกันทรวิชัย จัดประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ

เข้าชม 24 ครั้ง

วันที่ 2 เม.ย. 2563  เวลา 10.00 น.นางวัลลี  รอบการ พัฒนาการอำเภอกันทรวิชัย จัดประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน มอบนโยบาย และวางแผนการดำเนินงาน โดยมีหัวข้อประชุมดังนี้ 1)แนะนำข้าราชการย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ นางเพียงใจ วุฒิพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 2)ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2563 3)การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น 4)เปิดปฏิบัติการ Quick WIN 90 วัน การปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร 5)การมอบทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ 6)การมอบหมายงานในหน้าที่ 7)จัดทำแผนการรายงานประจำเดือน เป็นต้น ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันทรวิชัย

(Visited 24 times, 1 visits today)