โครงการสร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน

เข้าชม 8 ครั้ง

นางวัลลี รอบการ พัฒนาการอำเภอกันทรวิชัย พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน กลุ่มเป้าหมาย 48 หมู่บ้าน เป็นปราชญ์ทีมสนับสนุน จำนวน 96 คน ปราชญ์ชุมชน 240 คน รวม 336 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

 

(Visited 8 times, 1 visits today)