หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ทะเบียนหมู่บ้านเป้าหมาย ศพพ.

ตัวอย่างหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอกันตัง

  1. บ้านเกาะยาว หมู่ที่ 1 ตำบลควนธานี

 

 

 

2. บ้านหนองเหม้า หมู่ที่ 5 ตำบลโคกยาง

3. บ้านตลาดใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลบางเป้า

4. บ้านแตะหรำ หมู่ที่ 5 ตำบลกันตังใต้

5. บ้านคลองเคียน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองลุ

(Visited 149 times, 1 visits today)