มิติที่ 4 ด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ

มิติที่ 4 ด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ

>>> ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันตัง เรื่อง มาตรการใช้ค่านิยมองค์การในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร เพื่อการรับรู้และเข้าใจค่านิยมองค์การ ABC DEF S&P
>>> ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันตัง เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมของผู้บริหาร

 

(Visited 120 times, 1 visits today)