มิติที่ 1 ด้านบทบาทผู้บริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส

มิติที่ 1 ด้านบทบาทผู้บริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส

>>> คำสั่งจังหวัดตรัง เรื่องการแต่งตั้งกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง
>>> คำสั่ง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันตัง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563ตั้งคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563

>>> ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันตัง เรื่อง นโยบายด้านการบริหารงานบุคคล
>>> 
ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันตัง เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
>>> ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันตัง เรื่อง หลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันตัง
>>> ประกาศสำนักงานพัฒาชุมชนอำเภอกันตัง เรื่อง มาตรการด้านความโปร่งใส
>>> ประกาศสำนักงานพัฒาชุมชนอำเภอกันตัง เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมของผู้บริหาร

(Visited 40 times, 1 visits today)