กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

6.1. แนวทางการใช้จ่ายประเภทเงินทุนหมุนเวียน 6.2. แนวทางการใช้จ่ายประเภทเงินอุดหนุน

แบบรายงานยอดสตรีประจำเดือนมิถุนายน 2560

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 พัฒนาการอำเภอกันตัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อน

การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 14 ตำบลเข้าร่วมประชุม

อย่างพร้อมเพรียงกัน

(Visited 35 times, 1 visits today)