พช.กันตัง…ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเปิดปฏิบัติการ “Quick Win” 90 วัน ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

วันที่ 10 มีนาคม 2563  เวลา 13.00 น. นายชัยยุทธ์  หมาดเ [...]
อ่านเพิ่มเติม

บ้านโต๊ะเมือง ม.4 ต.บางหมาก ร่วมจัดทำหน้ากากอนามัย ต้านภัยเชื้อ COVID – 19 เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในหมู่บ้าน

วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา  09.30 น. นางดารุณี  ทองชัย  [...]
อ่านเพิ่มเติม

การคัดเลือกเด็กเพื่อขอรับทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตำบลวังวน

วันที่ 23 มีนาคม 2563  เวลา 10.30 น. นางประภาพรรณ กันตั [...]
อ่านเพิ่มเติม