พช.กันตัง จ.ตรัง…จัดประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับอำเภอ

>>-วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวนิพั [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.กันตัง จ.ตรัง…ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

>>-วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวนิพั [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.กันตัง…ประชุมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 18 มกราคม 2564  เวลา 09.00 น. นางสาวนิพัทธา  รอง [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.กันตัง…“เอามื้อสามัคคี ทำน้ำหมักชีวภาพรสจืด” ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ม.6 ต.บางเป้า

วันที่ 14 มกราคม 2563  เวลา 13.30 น. นางสาวนิพัทธา  รอง [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.กันตัง…ติดตามผลการดำเนินงานปฏิบัติการ “Quick Win” 90 วัน ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ต่อต้าน Covid-19 บ้านพักนายอำเภอกันตัง

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563  เวลา 14.00 น. น.ส.นิพัทธา  รองเด [...]
อ่านเพิ่มเติม