พัฒนาการอำเภอกันตัง

นายชัยยุทธ์ หมาดเส็น

รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกันตัง

นายวินัย พุทธรัตนัง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.วังวน ต.บ่อน้ำร้อน และ ต.นาเกลือ

นายชัยยุทธ์ หมาดเส็น

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.คลองลุ ต.บางสัก และ ต.เกาะลิบง

นางดารุณี ทองชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.บางหมาก และ ต.ควนธานี

นางวีนา สิทธิดา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.บางเป้า และ ต.คลองชีล้อม

นางอาภาศรี วรรณบวร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.ย่านซื่อ และ ต.โคกยาง

นายเฉลิมพล กาญจนพรหม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.กันตังใต้

(Visited 538 times, 1 visits today)