กันตัง…ร่วมกิจกรรมคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสุวิทย์ จันทร์มีศรี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ตรัง ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการพิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ติดตามผลการดำเนินงานอำเภอกันตัง จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้ 1. สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น 2.คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสตรีดีเด่นตำบลบางเป้า และ 3.กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาสตรีดีเด่น (กลุ่มจักสานก้านจากบ้านโต๊ะเมือง ม.4 ต.บางหมาก) โดยมีนางมาลี กิ้มเจี้ยม ผู้แทนรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอห้วยยอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกันตัง และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ/เทศบาล/ตำบล ของอำเภอกันตัง ร่วมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม ณ ที่ว่าการอำเภอกันตัง ที่ทำการกองทุนฯ และที่ทำการกลุ่มฯ

(Visited 18 times, 1 visits today)