เยี่ยมเยียนผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ต.ควนธานี

วันที่ 11 เมษายน 2563  เวลา 09.30 น. นางดารุณี  ทองชัย พัฒนากรประจำตำบลควนธานี  เยี่ยมเยียน และติดตามผลการดำเนินงานผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลควนธานี (นายวิภพ  เครือเพ็ง) ในการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิบัติการ “Quick Win” 90 วัน
“ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันตัง

(Visited 19 times, 1 visits today)