กิจกรรมพัฒนาชุมชน

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นายสุริยะ กิติบุญญา พัฒนาการจังหวัดตรังพร้อมคณะกรรมการตัดสินการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ประจำปี 2560 โดยมีนายอำเภอกันตัง กล่าวต้อนรับโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนบ้านควนตุ้งกูเข้าร่วม โดยมีกิจกรรมการประกวดหมู่บ้าน  ผู้นำอช. กุล่มองค์กรในชุมชน ครัวเรือนสัมมาชีพ เป็นต้น

 ณ บ้านควนตุ้งกู หมู่ที่ 3 ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง

(Visited 318 times, 1 visits today)