สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันตัง

จังหวัดตรัง

นางสาวนิพัทธา รองเดช

พัฒนาการอำเภอกันตัง
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันตัง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอ ตลอดจนบูรณาการกิจกรรม โครงการ แผนงาน และการทำงาน