กิจกรรมคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกาญจนดิษฐ์ ดำเนินกิจกรรมคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563 โดย นายปรีชา มีราช พัฒนาการอำเภอ ผู้นำชุมชนและทีม พช.กาญจนดิษฐ์ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ทีมโซนทะเล ซึ่งนำทีมโดยหัวหน้านายไพศิษฎ์ อินทรโยธา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดสรรฯ ได้ลงพื้นที่พิจารณากลั่นกรองกิจกรรมประกวดฯ ณ บ้านห้วยถุน หมู่ที่ 9 ตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ ประกอบด้วย
1. หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านวังทอง(เขาต่อ) หมู่ที่ 7 ตำบลท่าอุแท
2. ผู้นำ อช.ชาย นายสหภัคค์ ขวัญกวิน ตำบลตะเคียนทอง
3. ผู้นำ อช.หญิง นางสาวเสาวคนธ์ ส่งเจิม ตำบลท่าทอง
4. ครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง นางจิตร์ตรา สอนทอง บ้านห้วยถุน หมู่ 9 ตำบลป่าร่อน
ณ บ้านห้วยถุน หมู่ 9 ตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(Visited 19 times, 1 visits today)