สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกาญจนดิษฐ์

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายสำราญ พงศ์พิพัฒนพันธุ์

พัฒนาการอำเภอกาญจนดิษฐ์

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน