โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

หลักการของโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) เป็นการสนับสนุนเงินทุนให้ระดับหมู่บ้านแล้วมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้องค์กรประชาชนในหมู่บ้านเป็นผู้บริหารจัดการเงินทุนให้หมุนเวียนอยู่ในหมู่บ้านตลอดไป โดยสนับสนุนเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมาย หมู่บ้านละ 280,000 บาท โดยไม่มีดอกเบี้ย และมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนตรวจสอบ และติดตามการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. ให้มีประสิทธิภาพ

 

การพิจารณาจำนวนเงินยืมของครัวเรือนเป้าหมาย
1) ความสามารถในการส่งใช้เงินยืม 2) ประเภทอาชีพตามความเหมาะสมและเป็นไปได้ 3) ระยะเวลาที่จะก่อให้เกิดรายได้

เงื่อนไขในการใช้เงินยืมของครัวเรือนเป้าหมาย คือ ให้นำไปใช้ประกอบอาชีพตามโครงการที่เสนอขอยืม
1) ห้ามนำไปใช้หนี้สินเดิม 2) ห้ามนำไปบูรณะ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย 3) ห้ามนำไปใช้จ่ายในครอบครัว

คณะกรรมการ กข.คจ

คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน มีจำนวน 7 คนแต่ไม่เกิน 9 คน มีวาระคราวละ 4 ปี มาจากประธาน กม. ผู้แทน กม. ผู้แทน อบต. ผู้แทนสตรี ผู้แทนองค์กรชุมชนอื่นๆ ในระดับหมู่บ้าน

ให้ทำสัญญายืมเงินทุน กข.คจ. ตามแบบที่กำหนด จำนวน 3 ชุด โดยส่งมอบและเก็บไว้เป็นหลักฐาน ดังนี้
1) หัวหน้าครัวเรือนเป้าหมายผู้ยืมเงิน จำนวน 1 ชุด 2) คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน จำนวน 1 ชุด 3) นายอำเภอ(มอบให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ) จำนวน 1 ชุด

การกำหนดระยะเวลาการชำระคืนเงินยืมของครัวเรือนเป้าหมาย

ให้คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน กำหนดระยะเวลาการชำระคืนเงินยืม ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันทำสัญญาโดยพิจารณา

1.ความสามารถในการส่งใช้เงินยืม

2.ประเภทอาชีพตามความเหมาะสมและเป็นไปได้

3.ระยะเวลาที่จะก่อให้เกิดรายได้ของครัวเรือนเป้าหมาย

(Visited 46 times, 1 visits today)