คลังเก็บ: ภาพกิจกรรม

02 ต.ค. 2562

วันพุธที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ นายอำเภอกำแพงแสน เป็นประธานในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ และเป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณโครงการหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต และโครงการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปี ๒๕๖๒ ในการนี้นายสมชาย สุเทศนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกำแพงแสน กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจ และประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนให้เป็นที่รู้จักกับทุกภาคส่วนในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมอำเภอกำแพงแสน ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์กำแพงสิบหมื่น

[...]
25 ก.ย. 2562

วันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ นายสมชาย สุเทศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกำแพงแสน มอบหมายให้นางสาวสุดา ทองดอนโพธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรประจำตำบลหนองกระทุ่ม และนางสาวณชญาภา สินธนาเลิศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมด้วยนางอารีย์วรรณ ทองโชติ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลหนองกระทุ่ม ออกติดตาม เยี่ยมเยียน สมาชิกผู้กู้เงิน (ลูกหนี้) หมู่ ๘ ตำบลหนองกระทุ่ม จำนวน ๒ กลุ่ม ได้แก่กลุ่มเย็บผ้า กลุ่มเพาะเห็ดหูหนู สมาชิกแต่ละกลุ่มให้ความร่วมมือในการชำระหนี้ตามกำหนดระยะเวลา ด้วยดี พร้อมทั้งทำหนังสือปรับโครงสร้างหนี้ ไว้เป็นหลักฐานในครั้งนี้ด้วย ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองกระทุ่ม

[...]
25 ก.ย. 2562

วันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ นายสมชาย สุเทศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกำแพงแสน ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลทุ่งบัว เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานกับคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลทุ่งบัว ในการนี้ นายเกรียงศักดิ์ รื่นนุสาร พัฒนากรประจำตำบลทุ่งบัว และนางสาว ณชญาภา สินธนาเลิศ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสตรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว

[...]
20 ก.ย. 2562

วันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ นายสมชาย สุเทศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกำแพงแสน ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลทุ่งบัว ในการนี้ นายเกรียงศักดิ์ รื่นนุสาร พัฒนากรประจำตำบลทุ่งบัว และนางสาว ณชญาภา สินธนาเลิศ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสตรี เข้าร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย ณ ที่ทำการคณะกรรมการสตรีตำบลทุ่งบัว

[...]
20 ก.ย. 2562

วันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒นายสมชาย สุเทศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกำแพงแสน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบางยางพัฒนา หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งกระพังโหม เพื่อหาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ต่อยอดการดำเนินโครงการหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รวมทั้งร่วมวางแผนการดำเนินงานการขายสินค้าจากผลิตภัณฑ์ที่ได้สนับสนุนตามโครงการนี้ เพื่อเป็นการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก กระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ โดยมีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งกระพังโหม ร่วมให้ข้อมูลในครั้งนี้ด้วย ในการนี้ นางสาว ณชญาภา สินธนาเลิศ พัฒนากรประจำตำบลทุ่งกระพังโหม ร่วมติดตามและเก็บข้อมูล ในครั้งนี้ด้วย ณ หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านยางพัฒนา

[...]