โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี

🗓️วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565
⏰ 09.00 น.
🌻สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกำแพงแสน
✨นำทีมโดยนางปาริชาติ มายืนยง พัฒนาการอำเภอกำแพงแสน พัฒนากรและผู้นำชุมชน
ร่วมกันหารือเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี
โดยผู้ประกอบการชุมชนสามารถจัดทำโปรแกรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดนิทรรศการแบบกระจายที่ผู้ชมลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง(D-HOPE)
📍ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางพัฒนา หมู่ที่7 ต.ทุ่งกระพังโหม
📣 สำนักข่าว สพอ.กำแพงแสนสิบหมื่น📸
🌱✨🌾 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง🌱✨🌾
(Visited 3 times, 1 visits today)