ร่วมส่งเสริมการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

พช.นครปฐม ร่วมส่งเสริมการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน🏕
🔔วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. 📢
นางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ พัฒนาการจังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้ นางสาวสุดา ทองดอนโพธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมการส่งเสริมให้มีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ที่ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ณ ที่ทำการกำนันตำบลหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 11 และที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลหนองกระทุ่ม โดยเป็นการนำร่องของผู้นำ “ผู้นำต้องทำก่อน” ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่ประชาชน ตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย
ในการนี้ นางปาริชาติ มายืนยง พัฒนาการอำเภอกำแพงแสน พร้อมด้วยนางสุพัตรา โพธิสุข นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้ร่วมการส่งเสริมการจัดทำถังขยะเปียกในครั้งนี้ด้วย
ซึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 โดยให้จังหวัดส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการจัดทำถังขยะเปียกให้ครบทุกครัวเรือน รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะครัวเรือน ลดการปนเปื้อนขยะเปียกกับของเหลือใช้อื่นๆ สร้างรายได้เพิ่มจากการคัดแยกขยะ ลดภาระค่าใช้จ่ายโดยการใช้ปุ๋ยหมักที่เกิดจากถังขยะเปียก เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
🎋🪴Change for Good : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง🪴🎋
(Visited 154 times, 1 visits today)