กลุ่มสัมมาชีพบ้านดอนซาก (พริกแกงวัยทอง) รสชาติที่คุณต้องได้ลอง

🌻สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกำแพงแสน
✨จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
โดยมีกิจกรรมโครงการฯ
✨ กิจกรรมย่อยที่2.10 การส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริก
กลุ่มสัมมาชีพบ้านดอนซาก (พริกแกงวัยทอง) หมู่21🌶️🔥
ระหว่างวันที่ 17-18พฤศจิกายน 2565
👩🏻‍🌾 สมาชิกกลุ่มสัมมาชีพบ้านดอนซาก ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องของมาตรฐานQ GMP วิสาหกิจชุมชน การตลาดในอนาคตยุคNew Normal คุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
📍ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่21
📣 สำนักข่าว สพอ.กำแพงแสนสิบหมื่น📸
🌱✨🌾 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง🌱✨🌾
(Visited 19 times, 1 visits today)