โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

🗓️วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2565
⏰ 09.00 น.
🌻สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกำแพงแสน
✨จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

โดยมีกิจกรรมโครงการฯ
✨ กิจกรรมย่อยที่2.10 การส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริก
กลุ่มสัมมาชีพบ้านดอนซาก (พริกแกงวัยทอง) หมู่21🌶️🔥
ระหว่างวันที่ 17-18พฤศจิกายน 2565

👩🏻‍🌾 สมาชิกกลุ่มสัมมาชีพบ้านดอนซาก ได้รับความรู้มาตรฐาน Q GMP วิสาหกิจชุมชน มาตรฐานอย. ความเข้าใจในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนจาก(ธกส.) การตลาดในอนาคตยุคNew Normal คุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

📍ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่21

📣 สำนักข่าว สพอ.กำแพงแสนสิบหมื่น📸

🌱✨🌾 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง🌱✨🌾
#กลุ่มทำน้ำพริกบ้านไร่แตงทอง
#หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
#OTOP
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#CDD
#SEPtoSDGs
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 30 times, 1 visits today)