โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

🗓️วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565
⏰ 09.00 น.
🌻สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกำแพงแสน
✨จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

โดยมีกิจกรรมโครงการฯ
✨ กิจกรรมย่อยที่2.11 การส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริก
กลุ่มสัมมาชีพบ้านไร่แตงทอง หมู่15🌶️🔥
ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2565

👩🏻‍🌾 สมาชิกกลุ่มสัมมาชีพบ้านไร่แตงทอง ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องของมาตรฐานQ GMP วิสาหกิจชุมชน
มาตรฐานอย. ช่องทางการตลาดออนไลน์

📍ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่15

📣 สำนักข่าว สพอ.กำแพงแสนสิบหมื่น📸

🌱✨🌾 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง🌱✨🌾
#กลุ่มทำน้ำพริกบ้านไร่แตงทอง
#หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
#OTOP
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#CDD
#SEPtoSDGs
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกำแพงแสน

(Visited 17 times, 1 visits today)