การขับเคลื่อนศูนย์การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ศจพ.) ในระดับพื้นที่

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ตำบลดอนข่อย

นางปาริชาติ มายืนยง พัฒนาการอำเภอกำแพงแสน มอบหมายให้พัฒนากร ลงพื้นที่ร่วมกับทีมปฎิบัติการประจำตำบล เพื่อติดตาม และเยี่ยมเยียนครัวเรือนยากจนตกเกณฑ์ TPMAP (สุขภาพ และรายได้)

นายนรินทร์ นรากรนิธิกุล ปลัดอำเภอกำแพงแสน พร้อมด้วยนางธนันรดา เพชรทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นางสาวสุจิตรา ธรรมใจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนางสาวอังศุพร นันทวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำรวจปัญหา และความต้องการของครัวเรือน

 ในการนี้ได้มอบสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้น ให้แก่ครัวเรือนยากจนตกเกณฑ์ TPMAP ด้วย

สำนักข่าว สพอ.กำแพงแสนสิบหมื่น 20 มิถุนายน 2565
Change for Good : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 15 times, 1 visits today)