ประชุมการดำเนินงานการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่

วันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2565

นางปาริชาติ มายืนยง พัฒนาการอำเภอกำแพงแสนมอบหมายให้ พัฒนากรประจำตำบลเข้าร่วมประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่

 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัฒนา

นางธนันรดา เพชรทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนางสาวสุจิตรา ธรรมใจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมติดตาม และชี้แจงการประชุมทีมปฏิบัติการประจำตำบลสระพัฒนา(TPMAP)

 

ในการนี้ นายนรินทร์ นรากรนิธิกุล ปลัดอำเภอกำแพงแสน โดยมอบหมายให้ทีมปฏิบัติการตำบลดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลครัวเรือน ในระบบ Thai QM ให้ที่ประชุมทราบในครั้งนี้

เวลา 13.30 น.  ณ บ้านเสืออีด่าง หมู่ 6 ตำบลสระพัฒนา

นายนรินทร์ นรากรนิธิกุล ปลัดอำเภอกำแพงแสน พร้อมด้วยนางธนันรดา เพชรทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนางสาวสุจิตรา ธรรมใจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมสำรวจและเยี่ยมเยียนครัวเรือนยากจนตกเกณฑ์ TPMAP (สุขภาพ และรายได้)

 
 สำนักข่าว สพอ.กำแพงแสนสิบหมื่น 17 มิถุนายน 2565
Change for Good : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
(Visited 8 times, 1 visits today)