ประชุมการดำเนินงานการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่

 

วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565

นางปาริชาติ มายืนยง พัฒนาการอำเภอกำแพงแสนมอบหมายให้ พัฒนากรประจำตำบลเข้าร่วมประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่

 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

นางธนันรดา เพชรทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมติดตาม และชี้แจงการประชุมทีมปฏิบัติการประจำตำบลห้วยม่วง(TPMAP)

 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

นางสาวสุจิตรา ธรรมใจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมติดตาม และชี้แจงการประชุมทีมปฏิบัติการประจำตำบลทุ่งกระพังโหม(TPMAP)

ในการนี้ นายนรินทร์ นรากรนิธิกุล ปลัดอำเภอกำแพงแสน โดยมอบหมายให้ทีมปฏิบัติการตำบลดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลครัวเรือน ในระบบ Thai QM ให้ที่ประชุมทราบในครั้งนี้

สำนักข่าว สพอ.กำแพงแสนสิบหมื่น 15 มิถุนายน 2565
Change for Good : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
(Visited 5 times, 1 visits today)