ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564
เวลา 09.30 น. นางปาริชาติ มายืนยง พัฒนาการอำเภอกำแพงแสน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางและเจ้าหน้าที่จัดทำรูปแบบรายการงานจ้างเหมางานปรับพื้นที่ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล พร้อมจัดหาพันธ์ุ พืชพันธุ์สัตว์ ตามแผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

โดยมีเรื่องประชุมดังนี้
-คำสั่งอำเภอกำแพงแสน เรือง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ (ฉ.แก้ไข)
-หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
-แนวทางการเปิดเผยราคากลาง
-เรื่องพิจารณากำหนดราคากลางและเจ้าหน้าที่จัดทำรูปแบบงานฯ

(Visited 32 times, 1 visits today)