ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอกำแพงแสน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ นายอำเภอกำแพงแสน มอบหมายให้ นางสาวสถาพร มงคลสุจริตกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกำแพงแสน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอกำแพงแสน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อพิจารณางบประมาณเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน ๗ โครงการ วงเงิน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บา

(Visited 24 times, 1 visits today)